Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma GERMANUS Dorota Jankowska. Wszelkie pytania i sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować mailowo na adres: d.jankowska@germanus.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu realizowania i wykonywania zawartej z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. . lit b) RODOD, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • dla wykonywania przez Administratora ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym przepisy podatkowe i z zakresu rachunkowości;
  • dla wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora, w tym między innymi do weryfikacji zdolności płatniczych, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego;
  • w celu zachowania lub nawiązania relacji biznesowych, informowania o naszych nowościach i o tym co robimy dla Państwa, informowania o zmianach w asortymencie produktowym formy, przekazywaniu informacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 3. Przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy lub inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli zawrzeć umowę (np. PESEL, NIP).
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane:
  • upoważnionym przez Administratora pracownikom
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi takiej jak: usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne, usługi informatyczne, usługi audytu
  • bankom w zakresie realizacji płatności
  • operatorom pocztowych i kurierom, spedytorom
  • organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane te jednak mogą być przechowywane również przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać na podstawie umowy; dane niezbędne dla wykonywania obowiązków publicznych będą przechowywane zgodnie z regulującymi je przepisami.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzana, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych/PUODO) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.